จำนวนเรื่องร้องทุกข์

ข้อมูลสถิติเรื่องที่ประชาชนได้ติดต่อร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งผ่านระบบร้องเรียน และช่องทางอื่นๆ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ กองบริหารคดีพิเศษ
* อีเมลสำหรับติดต่อ dsi@dsi.go.th
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ข้อมูลรายงานเรื่องร้องทุกข์จากกองบริหารคดีพิเศษ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • CSV
 • XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 20 พฤษภาคม 2567
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 3 มิถุนายน 2567
  ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
  ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  สถิติทางการ
  สร้างโดย Gravatar dsidev
  สร้างในระบบเมื่อ 2 พฤษภาคม 2566
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 20 พฤษภาคม 2567