จำนวนเรื่องร้องทุกข์

ข้อมูลสถิติเรื่องที่ประชาชนได้ติดต่อร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งผ่านระบบร้องเรียน และช่องทางอื่นๆ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองบริหารคดีพิเศษ
* อีเมลผู้ติดต่อ dsi@dsi.go.th
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ข้อมูลรายงานเรื่องร้องทุกข์จากกองบริหารคดีพิเศษ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • CSV
 • XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 12 กุมภาพันธ์ 2567
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 16 กุมภาพันธ์ 2567
  ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
  ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  สถิติทางการ
  สร้างโดย Gravatar dsidev
  สร้างในระบบเมื่อ 2 พฤษภาคม 2566
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2567